آزمون تعیین سطح انگلیسی

لطفا سوالات را با دقت پاسخ دهید و در انتها نتیجه خود را دریافت کنید

لطفا مشخصات خود را وارد نمایید.

1 / 4

A: So, what are you doing on Saturday?

B: ____________

2 / 4

A: Would you like chicken or fish?

B: ___________

3 / 4

A: Where were you last night?

B: _____________

4 / 4

If she ____________ home, she's going to relax.

امتیاز شما

0%